top of page

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ПРАЦІВНИКІВ

Обов'язкове щеплення від COVID-19 у ДНУ призупинене

Міністерство охорони здоров'я України призупинило наказом від 25 лютого 2022 року № 380 свій наказ від 25 жовтня 2021 року  № 2153 стосовно переліку професій, працівники яких підлягають обов'язкову щеплення від COVID-19. На виконання наказу Міністерства охорони здоров'я України в ДНУ видано наказ від 28 лютого 2022 року № 14-г згідно з яким призупинено дію наказу від 27 жовтня 2021 року № 81-г "Про заходи щодо проведення щеплення від COVID-19" 
Тривалість щорічних відпусток для працівників ДНУ на період дії воєнного стану

Відповідно до наказу ректора ДНУ від 22 липня 2022 року № 241 для всіх працівників університету щорічну основну відпустку за поточний робочий рік обмежено тривалістю 24 календарних дні. Інші види відпусток за поточний та минулий робочі роки надаватимуть відповідно до Закону України «Про відпустки» згідно з графіками щорічних відпусток чи на підставі письмових заяв працівників, розглянутих у встановленому порядку.
Відповідно до наказу ректора ДНУ від 27 грудня 2022 року № 442 для всіх категорій працівників на період дії воєнного стану скасоване обмеження на тривалість відпусток. Відтак, тривалість усіх видів відпусток становитиме відповідно до чинного законодавства України.
Дистанційна форма роботи для науково-педагогічних працівників ДНУ

З 12 вересня 2022 року до завершення (скасування) правового режиму воєнного стану для науково-педагогічних працівників ДНУ запроваджено дистанційну роботу як основну форму організації роботи праці. Освітній процес також здійснюють із використанням технологій дистанційного навчання. Для інших працівників університету організація праці залишена без змін.
Особливості організації трудових відносин в умовах воєнного стану

3 березня 2022 року в газеті «Голос України» опубліковано Закон України від 15 березня 2022 року № 2136-ІХ «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» (набирає чинності 24 березня 2022 року). На період дії воєнного стану: вводять обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина, передбачені статтями 43, 44 Конституції України; не застосовуються норми законодавства про працю в частині відносин, врегульованих цим законом. Законом встановлено особливості регулювання трудових відносин на період воєнного стану, зокрема з наступних питань. 1) Укладення трудового договору Сторони за згодою визначають форму трудового договору. Умова про випробування при прийнятті на роботу може встановлюватися для будь-якої категорії працівників. З метою оперативного залучення нових працівників до виконання роботи, а також усунення кадрового дефіциту та браку робочої сили, в тому числі внаслідок фактичної відсутності працівників, які внаслідок бойових дій евакуювалися в іншу місцевість, перебувають у відпустках, простої, тимчасово втратили працездатність або доля яких тимчасово невідома, роботодавці можуть укладати з новими працівниками строкові трудові договори на період дії воєнного стану або на період заміщення тимчасово відсутнього працівника. 2) Переведення та зміни істотних умов праці Роботодавець має право перевести працівника на іншу роботу, не обумовлену трудовим договором, без його згоди (за виключенням переведення на роботу в іншу місцевість, де тривають активні бойові дії), якщо вона не протипоказана працівникові за станом здоров’я, лише для відвернення або ліквідації наслідків бойових дій, а також інших обставин, які ставлять або можуть поставити під загрозу життя чи нормальні життєві умови людей, з оплатою праці за виконану роботу, але не нижчою, ніж середній заробіток за попередньою роботою. У період дії воєнного стану норму статті 32 КЗпП щодо повідомлення працівника про зміну істотних умов праці не застосовують. 3) Розірвання трудового договору з ініціативи працівника У зв’язку з веденням бойових дій в районах, в яких розташоване підприємство, установа, організація, та загрозою для життя і здоров’я працівника, він може розірвати трудовий договір за власною ініціативою без двотижневого строку попередження (крім випадків залучення до суспільно корисних робіт, залучення до робіт на об’єктах критичної інфраструктури). 4) Розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця Допускається звільнення працівника з ініціативи роботодавця у період його тимчасової непрацездатності та у період перебування у відпустці (крім відпустки у зв’язку з пологами та догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку). Норми статті 43 КЗпП (звільнення за попередньою згодою виборного органу первинної профспілкової організації) не застосовують, крім випадків звільнення працівників, обраних до профспілкових органів. 5) Встановлення та обліку часу роботи та часу відпочинку Встановлюється тривалість робочого часу працівників: нормальна – до 60 годин на тиждень; скорочена – до 50 годин на тиждень; тривалість щотижневого безперервного відпочинку може бути скорочена до 24 годин; не застосовують норми ст. 53 (тривалість роботи напередодні святкових, неробочих і вихідних днів), ч. 1 ст. 65 (граничні норми надурочних робіт), ч.ч. 3 - 5 ст. 67 (вихідні дні) та ст. 71 - 73 (святкові і неробочі дні) КЗпП України 6) Роботи в нічний час Не залучають до роботи в нічний час без їх згоди: вагітних жінок і жінок, що мають дітей віком до одного року, осіб із інвалідністю, яким за медичними рекомендаціями протипоказана така робота; норми ч.ч. 1 - 2 ст. 54 (тривалість роботи в нічний час) КЗпП України не застосовують. 7) Оплати праці Заробітну плату виплачують на умовах, визначених трудовим договором. Роботодавець повинен вживати всіх можливих заходів для реалізації права працівників на своєчасне отримання заробітної плати. Звільнення роботодавця від відповідальності за несвоєчасну оплату праці не звільняє його від обов’язку виплати заробітної плати. У разі неможливості виплати заробітної плати через воєнні дії виплата заробітної плати може бути призупинена, до моменту відновлення можливості підприємства здійснювати основну діяльність. 8) Дії колективного договору Дія окремих положень колективного договору за ініціативи роботодавця може бути зупинена. 9) Відпустки Щорічну основну оплачувану відпустку надають працівникам тривалістю 24 календарних дні. Роботодавець може відмовити працівнику у наданні будь якого виду відпусток (крім відпустки у зв’язку вагітністю та пологами та відпустки для догляду за дитиною), якщо такий працівник залучений до виконання робіт на об’єктах віднесених до критичної інфраструктури. Роботодавець на прохання працівника може надавати відпустку без збереження заробітної плати без врахування норм ч. 1 ст. 26 Закону України «Про відпустки» (не більше 15 календарних днів). 10) Призупинення дії трудового договору Передбачено можливість призупинення дії трудового договору – це тимчасове припинення роботодавцем забезпечення працівника роботою і тимчасове припинення працівником виконувати роботу за укладеним трудовим договором. Дія трудового договору може бути призупинена у зв’язку з військовою агресією проти України, що виключає можливість надання та виконання роботи. Призупинення дії трудового договору не тягне за собою припинення трудових відносин. Відшкодування заробітної плати, гарантійних та компенсаційних виплат працівникам на час призупинення дії трудового договору у повному обсязі покладається на державу, що здійснює військову агресію. 11) Діяльності профспілок У межах своєї діяльності професійні спілки сприяють забезпеченню обороноздатності держави та забезпечують громадський контроль за мінімальними трудовими гарантіями, передбаченими цим Законом. Тимчасово призупинена дія статті 44 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» (відрахування коштів на культурно-масову, фізкультурну і оздоровчу роботу) та відповідні норми колективних договорів. Кодекс законів про працю України доповнено нормою, яка передбачає, що під час дії воєнного стану діють обмеження та особливості організації трудових відносин, встановлені цим Законом. ​ За матеріалами юридичного відділу ЦК Профспілки та Дніпропетровської обласної організації Профспілки

Організація праці в університеті під час непередбачуваних ситуацій

Через відсутність чіткого алгоритму дій керівників і працівників структурних підрозділів університету в разі можливих ракетних ударів та оголошення повітряної тривоги, планових або аварійних вимкнень електроенергії, а також неврегульованість праці під час викладених обставин профспілковий комітет запропонував керівництву університету внормувати ці аспекти через видання відповідного наказу. 
bottom of page